Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ja koulutustarjonta 2020

Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:
14).

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU), joka perustuu hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Kehittämissuunnitelma toimii hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmana ja sisältää koulutuksen keskeiset laadulliset, määrälliset ja rakenteelliset linjat. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut erillisen Koulutustarve 2020 -työryhmän valmistelemaan koulutuspaikkamäärittelyjä.

VATT on laatinut alustavia maakuntakohtaisia työvoiman kysynnän ennusteita mutta muuten kehittämissuunnitelman laadinnan tiedossa oleva aikataulu koulutuspaikkojen määrittelyyn tähtäävän prosessin osalta on avoin.