Tutustu tästä tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeisiin toimialakohtaisesti!

 

Pohjois-Savoa koskevia ennusteita ja tilastoja

Toimialakortit

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2012.

TUTUSTU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MONIIN MAHDOLLISUUKSIIN KUNKOULULOPPUU.FI-SIVUSTOSSA

Muita toimialaennusteita ja tilastoja

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet (Jussi Nikander, Eeva Juntunen, Annastiina Holmberg, Minna Tuominen-Thuesen) OPH:n Raportit ja selvitykset 2017:13.

Uutta erikoisosaamista korkeakoulutetuille: Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen 2016. (Kukkonen, Tuula toim. Karelia-ammattikorkeakoulu 2017.

SOTE ennakointikamarin 17.5.2016 aineistot.

Terveys 2050 – Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta. Demos Helsinki.

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 13/2015).

Vanhuspalveluiden osaamistarveraportti. Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2013:14.

Hoiva-avustajaselvitys – Joustava koulutus- ja työllistymisväylä sosiaali- ja terveyspalveluiden avustaviin tehtäviin. STM 2013 (Timo Sinervo, Eija-Leena Koponen, Vesa Syrjä, Laura Hietapakka)

Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa - Haasteet ja mahdollisuudet. Anna-Mari Aalto, Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Laura Hietapakka, Hannamaria Kuusio & Riikka Lämsä. Raportti 7/2013, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut.

Sosiaali- ja terveys ry:n barometrit ja erilliselvitykset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot.

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet.